wsparcie lean

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się zmiany w modelach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym absolutnie niekoniecznych. Priorytetowym celem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawienia zarówno w wymiarze siły roboczej jak i wykorzystywanych surowców. Wdrożenie technik lean management daje szansę uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów.
plakaty lean
Także stosunki pracownicze w zakładzie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność ocenienia, które procesy są niepotrzebne dla firmy.

Leave a Comments